Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Honden- en Kattenpension ’T Hoge Veld

1.
In het honden- en kattenpension “T Hoge Veld worden uitsluitend en alleen huisdieren toegelaten die voldoen aan de navolgende voorwaarden:

Honden:

alle honden dienen geënt te zijn met:
a. de cocktail: d.w.z. bescherming tegen hondenziekte, parvo, weil, para-influenza, etc (vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet
langer dan 1 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend.)
b. Kennelhoest: d.m.v. vaccinatie (termijn zie onder a.) of d.m.v. neusspray Intrac (niet minder dan 5 dagen en niet langer
dan 10 maanden voor de eerste verblijfsdag toegediend.)

Katten:

alleen die katten worden toegelaten die zijn gevaccineerd ter voorkoming van:
a. kattenziekte ( de Vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 2 jaren voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend.
b. niesziekte ( de vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend.)
Alle entingen (behalve Intrac) dienen, wanneer voor de eerste keer gegeven, na 2 tot 3 weken te worden herhaald (boosteren).
Overleg dit met uw dierenarts.

Het honden- en kattenpension verlangt inzage in de vaccinatiebewijzen,
bij weigering hiervan of wanneer het ondeugdelijk wordt bevonden of bij het ontbreken van het vaccinatiebewijs,
worden de dieren geweigerd, zonder tot enige vergoeding hoe ook genaamd gehouden te zijn.
Tijdens het verblijf blijft het vaccinatiebewijs/dierenpaspoort in het pension.

2.
Ieder aangeboden huisdier dient vrij te zijn van ongedierte -vlooien, teken, luizen, oormijt, enz.

3.
Eventuele bijzonderheden met betrekking tot een aangeboden huisdier, zoals medicijngebruik,
speciale dieetvoorschriften enz. dienen op het reserveringsformulier vermeld,
bij gebreke waarbij het honden- en kattenpension van iedere aansprakelijkheid is ontheven.
Mochten zich tussen het tijdstip van reservering en het daadwerkelijk verblijf wijzingen in deze bijzonderheden voor doen dan is de eigenaar
gehouden zulks bij het honden- en kattenpension te melden. Teven die loops zijn of worden tijdens de pensionperiode zullen worden geweigerd of verwijderd.

4.
Indien een huisdier onder medische behandeling staat en deze behandeling ook tijdens het verblijf in het honden- en kattenpension dient te worden voortgezet,
dan dient de eigenaar de voorgeschreven medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan het honden- en kattenpension te verstrekken.
Het honden- en kattenpension verplicht zich het huisdier een optimale verzorging te geven. Alle medische kosten, incl.
kosten voor medicijnen, welke gemaakt moeten worden, zulks ter beoordeling van de dierenarts, zijn voor rekening van de eigenaar.
Kosten en/of schade – hoe dan ook genaamd- kunnen niet op het honden- en kattenpension worden verhaald. Het honden- en kattenpension is gerechtigd om,
indien zij zulks nodig acht, bij ziekte of ongeval van het gastdier medische hulp van een dierenarts in te roepen.
Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar en kunnen rechtstreeks door de betreffende dierenarts bij de eigenaar in rekening worden gebracht.
Bij weigering door het honden- en kattenpension van opname in het pension wegens het ontbreken van een geldig vaccinatiebewijs ,
alsmede bij het voortijdig beëindigen van de overeengekomen verblijfsduur van het huisdier,
is het honden- en kattenpension niet gehouden tot terugbetaling van reeds ontvangen gelden, en wordt het overeengekomen eindbedrag,
voor zover dit nog niet is voldaan, alsnog in rekening gebracht.

5.
Voor ieder in het honden- en kattenpension op te nemen huisdier dient de eigenaar een door het honden- en kattenpension verstrekt
reserveringsformulier volledig ingevuld en ondertekend bij het honden- en kattenpension in te dienen.
Reserveringen via E-mail worden door het honden- en kattenpension uitgeprint en voor verdere verwerking behandeld als zijnde
een reserveringsformulier met dezelfde rechten en plichten. Een reservering wordt geacht door het honden- en kattenpension te zijn geaccepteerd,
tenzij het honden- en kattenpension binnen 5 dagen na ontvangst van het reserveringsformulier aan de eigenaar van het desbetreffende huisdier het
tegendeel bericht. Het honden- en kattenpension is gerechtigd om, zonder nadere opgave van redenen, een reserveringsaanvrage te weigeren.
Tegelijkertijd met de inzending van het reserveringsformulier dient de eigenaar als reserveringsgeld 50% van het pensiongeld te voldoen,
terwijl het restant voldaan dient te worden bij beëindiging van het verblijf van het huisdier in het honden- en kattenpension.
Indien het reserveringsgeld niet is voldaan is het honden- en kattenpension gerechtigd om de reservering als niet gedaan te beschouwen.

6.
Bij niet -, niet tijdig of niet volledige betaling van het reserveringsgeld is het honden- en kattenpension gerechtigd – onverminderd haar overige
rechten – toelating van het huisdier in het honden- en kattenpension te weigeren. Teruggave van de door de eigenaar betaalde reserveringsgelden c.q.
het vervallen van de verplichting reserveringsgeld te voldoen vindt slechts plaats in de navolgende gevallen:
a. Plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de eigenaar van het huisdier, c.q. van een van zijn gezinsleden.
b. Sterfgeval van een familielid van de eigenaar in de eerste graad.
c. Ziekte of overlijden van het onder te brengen gastdier,
mits het een en ander ten genoegen van het honden- en kattenpension wordt aangetoond en mits het verblijf van het huisdier in het
honden- en kattenpension nog geen aanvang heeft genomen.

7.
a. In de prijzen van het verblijf van het gastdier zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding, huisvesting en de verschuldigde BTW.
Het aanleveren van eigen voeding is toegestaan, doch geeft geen recht op vermindering van de pensionprijs. De pensionprijzen zijn aangegeven in het
kantoor van het honden- en kattenpension. Betaling van de verschuldigde pensionprijs geschiedt bij de reservering (50%), terwijl het restant
dient te worden voldaan bij het afhalen van het gastdier. Bij het vervroegd afhalen van het gastdier is het honden- en kattenpension gerechtigd

de resterende dagen van het gereserveerde verblijf bij de eigenaar in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag.
Het honden- en kattenpension heeft het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te
stellen.
b. Het honden- en kattenpension is gerechtigd om het gastdier samen met (een) ander(e) gastdier(en) in één kennel of hok te plaatsen indien hethonden- en
kattenpension dit verantwoord acht.
c. In de maanden juli en augustus geldt een minimale boekingsduur van zeven aaneengesloten dagen

8.Bij de weigering door het honden- en kattenpension van opname in het pension wegens ontbreken van een geldig vaccinatiebewijs,
alsmede bij het voortijdig beëindigen van de overeengekomen verblijfsduur van het huisdier, is het honden- en kattenpension niet gehouden tot terugbetaling
van reeds betaalde gelden en wordt het overeengekomen eindbedrag, voor zover als nog niet is voldaan, alsnog in rekening gebracht.

9.
Indien de overeengekomen verblijfsduur met meer dan 6 dagen wordt overschreden, zonder dat de eigenaar zulks aan het honden- en kattenpension
heeft gemeld en/of zonder dat het honden- en kattenpension met deze overschrijding heeft ingestemd, wordt het honden- en kattenpension reeds
nu voor alsdan gemachtigd het desbetreffende huisdier te vervreemden. De eventueel alsdan betaalde opbrengst zal het honden- en kattenpension
allereerst doen strekken in mindering op hetgeen de eigenaar van het huisdier aan het honden- en kattenpension is verschuldigd en het eventueel
daarna resterend batig saldo zal door het honden- en kattenpension aan de eigenaar ter beschikking worden gesteld, zonder dat de eigenaar enige
andere aanspraak jegens het honden- en kattenpension kan doen gelden en alles onverminderd de verplichting van de eigenaar om,
tot aan de datum waarop het huisdier het honden- en kattenpension verlaat, de vastgestelde pensionprijs te voldoen.

10.
Ingeval een huisdier gedurende het verblijf in het honden- en kattenpension komt te overlijden, zal het honden- en kattenpension,
indien het van het verblijfadres van de eigenaar op de hoogte is, de eigenaar hiervan onmiddellijk in kennis stellen en met hem overleggen hoe met het
overleden huisdier dient te worden gehandeld. Indien de eigenaar voor het honden- en kattenpension onbereikbaar is, is het honden- en kattenpension
gerechtigd met het overleden huisdier te handelen naar beste weten.

11.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van reserveringsgeld, pensionkosten en/ of
andere kosten welke de eigenaar aan het honden- en kattenpension is verschuldigd, komen voor rekening van de eigenaar, zulks met een minimum van € 50,00.

12.
Bij wijzigingen in reeds gedane reserveringen wordt, indien deze wijzigingen mogelijk zijn, € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

13.
a. Een tekortkoming in de uitvoering van de pensionovereenkomst kan het honden- en kattenpension nimmer worden toegerekend,
indien zij niet te wijten is aan zijn opzet of schuld, die volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor rekening
komt van het honden- en kattenpension. Ditzelfde geldt als de tekortkoming een gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het honden- en
kattenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het honden- en kattenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming
van de pensionovereenkomst.
b. Het honden – en kattenpension zal er naar streven om de eigenaar, ingeval van een onvoorziene omstandigheid, hiervan zo spoedig mogelijk in
kennis te stellen.
c. Het honden- en kattenpension is niet aansprakelijk voor door de eigenaar of derden geleden directe of indirecte schade die verband houdt met een
tekortkoming van het honden- en kattenpension en/of door haar bij de uitvoering van de pensionovereenkomst ingeschakelde (hulp)personen en derden.
d. Ingeval het honden- en kattenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de eigenaar lijdt als gevolg van de niet-nakoming
door het honden- en kattenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de
overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximumbedrag van € 350.
e. op de pensionovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
14.
In deze algemene voorwaarden wordt onder ” eigenaar ” verstaan, degene met wie een pensionovereenkomst m.b.t.een huisdier wordt aangegaan,
en wordt onder “honden- en kattenpension” verstaan Honden- en kattenpension “T Hoge Veld, gevestigd te 6661 NR Elst, Valburgseweg 92.

Comments are closed.